Algemene Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Bestellingen:
ProScan zal alle ontvangen bestellingen (via telefoon, fax, mail, brief, webshop of mondeling bij de vertegenwoordigers) behandelen. De bestelling is bindend voor beide partijen vanaf het moment dat ProScan met de verwerking gestart is.

Prijzen:
Alle prijzen zijn exclusief BTW. De verzendkosten zijn afhankelijk van de regio.

Levertijd:
De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts geldig bij benadering. Overschrijding van de levertijd geeft de koper geen recht op een schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige, voor de koper uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting. Leveringen gebeuren Standard. Spoedlevering zijn mogelijk mits betaling van de extra kost die hieruit voortvloeit.

Levering:
De leveringen gebeuren op het overeengekomen leveringsadres.

Klachten van goederen:
Klachten dienen ons schriftelijk (mail, fax, brief) te bereiken binnen de 8 dagen na levering van de goederen. Na die termijn wordt er geacht dat u akkoord bent met de levering en worden er geen klachten meer aanvaard. Indien klachten gegrond bevonden worden dan kan de verplichting van ProScan tot vrijwaring van de koper enkel en alleen bestaan in de vervanging van de levering of dat deel van de levering dat een duidelijk gebrek vertoonde. Verdere aanspraken kunnen niet gemaakt worden.

Terugzending en omruiling van goederen:
Iedere terugzending gebeurt mits akkoord van ProScan. Verpakkingen worden nooit terug-genomen na opening. Een terugzending of omruiling is alleen mogelijk, in de oorspronkelijke verpakking binnen de 8 werkdagen na levering en dit mits voorlegging van een kopij van de originele factuur of verzendnota.

Betaling:
Tenzij anders overeengekomen tussen Proscan en de klant, zijn onze facturen binnen de 30 dagen na factuurdatum betaalbaar aan het adres van de verkoper. Na de vervaldatum is betaler van rechtswege, en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlinteresten ten bedrage van 12 % rente per jaar verschuldigd. Tevens zal een forfaitaire schadevergoeding van 15 % met een minimum van 75 EUR betaald moeten worden.

Eigendomsrechten:
De verzonden goederen blijven eigendom van ProScan tot de betaling ervan ontvangen is. Bij geschillen is enkel de Rechtbank van Koophandel in Hasselt (België) bevoegd. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing voor alle aan ons overgemaakte bestellingen. De klant wordt geacht ze te aanvaarden door het enkele feit van de bestelling.

De geleverde producten voldoen aan de richtlijnen van op maat gemaakte hulpmiddelen in de tandheelkunde.

webstore.proscan.be maakt gebruik van cookies om correct te werken. Indien u verder gaat op deze website, aanvaardt u het gebruik van deze cookies door ons.